REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego ELEKTROBRAMET 

1) Sklep internetowy prowadzi Firma ELEKTROBRAMET  ul. gen. Leopolda Okulickiego 4 , 05-500 Piaseczno, NIP 9510057713 

2) Domniemywa się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 

3) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. ELEKTROBRAMET zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. 

4) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do ELEKTROBRAMET. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia".

5) Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

6) Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu ELEKTROBRAMET potwierdzającą przyjęte zamówienie. ELEKTROBRAMET zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. 

7) ELEKTROBRAMET w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia. 

8) Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. 

9) W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

10) Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego ELEKTROBRAMET wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. 

11) ELEKTROBRAMET zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

12) ELEKTROBRAMET zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmy kurierskie (do 2 dni). 

13) ELEKTROBRAMET pobiera zryczałtowaną opłatą obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie, link do strony z kosztami przesyłek http://www.elektrobramet.com.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html

14) ELEKTROBRAMET może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informacją na stronach sklepu ELEKTROBRAMET.

15) ELEKTROBRAMET nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie. 

16) Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT. 

17) Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto ELEKTROBRAMET. Bieżące formy płatności określone są na stronie, link do strony z sposobami płatności  http://www.elektrobramet.com.pl/webpage/sposoby-platnosci.html 

18) W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez ELEKTROBRAMET ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej. 

19) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. 

20) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą ELEKTROBRAMET za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. 

21) Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

22) ELEKTROBRAMET udziela gwarancji prawidłowego funkcjonowania oferowanych towarów zgodnie z ich specyfikacją techniczno-eksploatacyjną.


23) Zgodnie z Ustawą z art. 27 ustawy z  dnia 30.05.2014 roku o ochronie praw konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, link do strony prawo do odstąpienia od umowy http://www.elektrobramet.com.pl/webpage/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html

24) Klient powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał w szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup.

25) Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, zapakowany w oryginalne opakowanie. Należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.

26) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o ochronie praw konsumentów. 

27) Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego ELEKTROBRAMET, link do strony polityki prywatności firmy http://www.elektrobramet.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html 

28) Zawartość strony www.elektrobramet.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

29) ELEKTROBRAMET oświadcza, iż posiada prawa autorskie do wszelkich opisów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego ELEKTROBRAMET, a co za tym idzie zarówno zdjęcia jak i opisy podlegają pod ochronę ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

30) Niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).